یک با یک برابر نیست!

 

معلم پای تخته داد می زد

صورتش از خشم گلگون بود

و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود

 ولی آخر کلاسی ها ،

            لواشک بین خود تقسیم می کردند

                        وان یکی در گوشه ای دیگر "جوانان" را ورق می زد

 

برای اینکه بی خود ، های و هوی می کرد و با آن شور بی پایان ،

تساوی های جبری را نشان می داد

با خطی خوانا بر روی تخته ای کز ظلمتی تاریک

غمگین بود

تساوی را چنین نوشت : یک با یک برابر است .

 

از میان جمع شاگردان یکی برخاست ، همیشه یکنفر باید بپاخیزد ...

به آرامی سخن سر داد :

تساوی اشتباهی فاحش و محض است! قهر

 

نگاه بچه ها ناگه به یکسو خیره و گشت و

معلم مات برجا ماند .

 

و او پرسید: اگر یک فرد انسان ، واحد یک بود،

آیا باز یک با یک برابر بود؟ سوال

 

سکوت مدهشی بود و سوالی سخت.

معلم خشمگین فریاد زد: آری برابر بود!

 

و او با پوزخندی گفت:

اگر یک فرد انسان واحد یک بود

آنکه زور و زر به دامن داشت بالا بود و آنکه

                        قلب پاک و دستی فاقد زر داشت پایین بود

اگر یک فرد انسان واحد یک بود

آنکه صورت نقره گون ، چون قرص مه می داشت بالا بود

                        وان سیه چرده که می نالید پایین بود

 

اگر یک فرد انسان واحد یک بود ، این تساوی زیر و رو می شد

 

حال می پرسم یک اگر با یک برابر بود

نان و مال مفتخواران از کجا آماده می گردید؟

یا چه کس دیوار چین ها را بنا می کرد؟

 

            یک اگر با یک برابر بود

                        پس که پشتش زیر بار فقر خم می شد؟

                        یا که زیر ضربت شلاق له می گشت؟

 

            یک اگر با یک برابر بود

                        پس چه کس آزادگان را در قفس می کرد؟

 

معلم ناله آسا گفت :

                        بچه ها در جزوه های خویش بنویسید، " یک با یک برابر نیست ... "

 

 

 

شاعر : خسرو گلسرخی

کتاب : ای سرزمین من

به کوشش : کاوه گوهرین

/ 1 نظر / 40 بازدید
خادم شایان

برکت و فیض خداوند از آن تو دروود به تو عزیز خداوند واقعا در این روزگار 1با 1 برابر نیست همونطور که استاد سید محمد محمد حسینی با ریاضیات ثابت کرد 1=0