هشت قرص نان

(ماجرای نان ها)

 

دو تن برای خوردن غذا بر یک سفره نشستند. با یکی از آنان پنج قرص نان و با دیگری سه قرص نان بود. هنگامی که نان های خود را برای خوردن بر سفره گذاردند، مردی نزدیک آنان آمد و سلام گفت. آن دو وی را بر سفره ی خود میهمان کردند. آن مرد دعوت آنان را اجابت کرد و با آن دو مشغول خوردن شد و هر سه، تمام هشت گرده ی نان را تناول کردند.

آنگاه مرد میهمان برخاست و هشت درهم به آن دو مرد داد و گفت: این هشت درهم در عوض غذایی است که آن را با شما تناول کردم. برای تقسیم این هشت درهم بین آن دو مرد اختلافی روی داده؛ کسی که پنج گرده ی نان داشت به رفیق دیگرش گفت: سهم من از این پول پنج درهم و سهم تو سه درهم است. پس دوست او گفت: من بدین تقسیم راضی نیستم، مگر آنکه این هشت درهم به طور مساوی در بین ما تقسیم شود ...

و سرانجام آنان برای داوری به علی (ع) مراجعه و ماجرای خود را نقل کردند. آن حضرت پس از شنیدن ماجرای آنان، به کسی که سه گرده ی نان داشت روی کرد و گفت: دوست تو سه درهم به تو پیشنهاد کرده و نان او از تو بیشتر بوده، پس بهتر است به گرفتن سه درهم راضی شوی.

اما او در جواب گفت: به خدا راضی نیستم مگر با اجرای حق.

علی (ع) به او فرمود: اگر حق را بخواهی سهم تو بیش از یک درهم نخواهد بود، و دوست تو هفت درهم باقی را صاحب می شود.

مردی که سه گرده ی نان داشت، تعجب کرد و گفت: سبحان الله! او سه درهم به من داد ولی من نپذیرفتم، تو نیز به گرفتن این سه درهم توصیه کردی، باز من قبول نکردم، حال می گویی اگر عادلانه قضاوت کنی بیش از یک درهم به من نمی رسد؟

حضرت فرمود: دوست تو می خواست از راه مصالحه به تو سه درهم دهد، ولی تو گفتی جز با اجرای حق به این تقسیم رضا نمی دهی. حال باید بدانی اگر حق اجرا شود، تنها یک درهم از آن پول متعلق به تو خواهد بود.

مرد گفت: دلیل آن را برایم بازگوی تا بپذیرم.

علی (ع) فرمود: آیا هشت گرده ی نان را که خورده اید، نمی توان به بیست و چهار تکه تقسیم کرد؟ شما سه تن بوده اید و نمی دانید که چه کسی بیشتر و یا کمتر خورده است؛ بنابراین به ناچار می گوییم همه به یکسان از این نان ها تناول کرده اید.

مرد گفت: آری!

 

علی (ع) فرمود:

پس تو هشت تکه خورده ای، در حالی که نه (9) تکه از نان ها از آن تو بوده است.

دوست تو نیز هشت تکه خورده، در حالی که پانزده تکه از نان ها متعلق به او بوده است، و بنابر این هفت تکه از نان های متعلق به او باقی مانده است.

میهمان در واقع یک تکه از نان های تو و هفت تکه از نان های دوست تو را خورده، و لذا یک درهم از پول ها در ازای یک قطعه نان تو، و هفت درهم باقی، در قبال هفت تکه از نان هایی است که او از سهم رفیق تو خورده است.

آن مرد گفت: اکنون به این داوری، راضی شدم!

 

 

 

منبع: کتاب سیره ی معصومان، امام علی (ع)، جلد اول

تالیف: سید محسن امین

ترجمه: علی مجتبی کرمانی

 

/ 0 نظر / 7 بازدید