نان از عمل خویش

 

حاتم طایی را گفتند:

 

از تو بزرگ همت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟

 

گفت:

بلی؛ روزی چهل شتر قربانی کرده بودم امرای عرب را. پس به گوشه ی صحرایی به حاجتی برون رفته بودم. خارکنی را دیدم پشته فراهم آورده. گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمده اند؟

 

گفت:

هرکه نان از عمل خویش خورد

مــــنت حــــاتم طـــایی نـــبرد

 

من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.

 

 

 

منبع: گلستان سعدی

باب سوم در فضیلت قناعت

/ 0 نظر / 7 بازدید